بدینوسیله به اطلااع متقاضیان سرمایه گذاری کبک میرساند که این موسسه امادگی پذیرش ظرفیت جدید در این رابطه را به تعداد محدود دارد.

جهت اطالاعات بیشتر با دفتر کانادا تماس بگیرید.

۱۴۰۶ ۸۸۰ ۴۱۶ ۱+