دولت استانی کبک در تاریخ ۳۰ مارس۲۰۱۷  مصادف با ۱۰ فروردین ۱۳۹۶ برنامه زمانبدنی و حداکثر ظرفیت روشهای مختلف مهاجرتی این استان را اعلام نمود. استان کبک قصد دارد تا در سال ۲۰۱۷، بین ۴۹٫۰۰۰ تا ۵۳ٍ٫۰۰۰ مهاجر بپذیرد. سیستم جدید پذیرش با هدف مدرن سازی سیستم مهاجرت کبک برنامه ریزی شده است. اداره مهاجرت علاوه بر سعی در کم کردن صف پرونده های در حال انتظار، در این دروه قصد بر اجرای سیستمی جدید، رقابتی و موثرتر برای بررسی پرونده ها خبر داد. سیستم جدید، به اصل حاکم و معمول « بررسی پرونده براساس زمان دریافت پرونده» پایان خواهد داد، زمان بررسی پرونده ها را کوتاهتر خواهد نمود و در حقیقت اولویت را با متقاضیانی خواهد گذاشت که شانس بهتری برای ادغام در جامعه کبک و زندگی به زبان فرانسه در این استان خواهند داشت.

طبق اعلام این استان، قوانین جدید در مورد حداکثر ظرفیتها برای پرونده هایی خواهد بود که  در بازه زمانی  ۱ آوریل ۲۰۱۷ تا ۳۱ مارس ۲۰۱۸ ارسال خواهندگردید

طبق اعلام ، استان کبک  در سال ۲۰۱۷، تعداد ۵۰۰۰ پرونده در زیرمجموعه حرفه و تخصص خواهد پذیرفت. ولیکن هنوز تاریخ بازگشایی این روش مشخص نبوده و دیرتر توسط استان اعلام خواهد شد. متقاضیان به مانند گذشته برای ارسال پرونده از این طریق، می بایست از سیستم آنلاین استفاده نمایند.