برنامه اقامت سرمایه گذاری کبک :

طبق اعلامیه ای  مورخ March 28, 2018 جزئیات نهایی برنامه اقامت سرمایه گذاری کبک  بشرح زیر   است.

  1. متقاضی با ملیت خارجی و دارای ۱۸ سال سن به بالا و تمایل به زندگی یا سرمایه گذاری در کبک باشد.
  2. دارای سابقه مدیریت دو سال در ۵ سال گذشته یک بیزینس مانند: پروانه کسب، شرکت، پزشک و…
  3. متقاضی یا همسر وی دارای ۲٫۰۰۰٫۰۰۰$ کانادا دارایی ملکی یا پول باشند (ننههه طلا و .) وآن را با سند یا مدارک بانکی نشان دهند.
  4. بتوانند در کبک توسط یک موسسه مالی ۵سال مبلغ۱۲۰۰۰۰۰$کانادا سرمایه گذاری کنند که این پول بدون سود بعد از ۵سال با تضمین دولت کبک عودت داده میشود
  5. پس از قبولی در مرحله کبک متقاضی باید ظرف ۱۱۰ روز مبلغ یک میلیون و دویست هزار دلار کانادا را برای ۵ سال سرمایه گذاری انفعالی کند به این معنی که این پول را در اختیار سازمان سرمایه گذاری کبک قرار می دهد و برای ۵ سال سودی از آن دریافت نمی کند. به جای این کار این امکان هم هست که متقاضی مبلغ ۳۳۰ هزار دلار برگشت ناپذیر به یکی موسسات مالی مجاز تعیین شده از سوی اداره مهاجرت و سازمان سرمایه گذاری پرداخت کرده و آن موسسه از سوی وی سرمایه گذاری مورد نیاز ۵ ساله را انجام می دهد. درست مانند اینکه وامی را برای ۵ سال دریافت کرده اید.
  6. متقاضی امتیاز لازم از سن و مدرک تحصیلی خود کسب کند.
  7. اگر بخشی از دارایی دومیلیون دلار از ارث یا هدیه باشد، باید ۶ ماه از تاریخ آن گذشته باشد.
  8. شرکت سرمایه گذار یا نماینده آن دارای دفتر مرکزی در کبک باشد.
  9. متقاضی بتواند درآمد خود را به صورت قانونی طبق فرمت مورد نظر دولت کبک نشان دهد.

جهت اطلاعات بیشتر  با شماره ۱۴۱۶۸۸۰۱۴۰۶+ و ۰۹۱۱۷۶۰۰۰۲۱۱ تمااس بگیرید.