۱۴۰۰/۰۶/۲۷

در باره استرالیا

پایتخت:کانبرا(CANBERRA)
جمعیت:۵/۱۸میلیون نفر.
جمعیت خارجی:استرالیاعمدتاکشورمهاجران است واززمان جنگ جهانی دوم حدود۴میلیون نفرمهاجربه خودجذب کرده است.استرالیاکشوری متشکل ازملیتهای مختلف است واگرچه تعدادزیادی ازمهاجران بعدازجنگ ازانگلستان وکشورهای اروپایی دیگربه این کشورآمده اند(وهنوزمی آیند)اکنون عده زیادی نیزازآسیابه این کشورنقل مکان می کنند.
مساحت:۷،۶۸۲،۳۰۰کیلومترمربع(۲،۹۶۶،۳۶۸مایل مربع).
موقعیت جغرافیایی:استرالیابزرگترین جزیره جهان وکوچکترین قاره است،مساحت آن معادل ایالات متحده آمریکاست و۳۶،۷۵۵کیلومترمربع خط ساحلی دارد.مساحت آن درحدود۲۵برابرجزیره بریتانیایاتقریبادوبرابرمجموع مساحت هندوپاکستان است.
میانگین ارتفاع استرالیاازسطح دریادرمقایسه با میانگین جهانی که حدود۷۰۰متر(۲۲۹۷فوت)است،کمتراز۳۰۰(۹۸۴فوت)است.
مرتفع ترین نقطه این کشورکوهستان کسکیوباارتفاعی معادل۲۲۲۸متر(۷۳۱۰فوت)دررشته کوه های آلپ استرالیاست که درجنوب شرقی کشورواقع شده است.استرالیایکی ازقدیمی ترین سرزمین های ومسطح ترین وخشک ترین قاره مسکونی دنیاست،هرچندکه زمین های بایرغیرقابل سکونت ومناطق نیمه بیانی وسیعی دارد. بااین وجود،این سرزمین با داربودن جنگلهای استوایی ودشتهای وسیع درشمال،بیابان درمرکز،زمینهای کشاورزی حاصلخیزدرشرق،جذوب وجذوب غربی،وسرزمین های پوشیده ازبرف درجنوب شرقی،ازنظراقلیمی بسیارمتنوع است.درساحل غربی این کشوراقیانوس هندودرساحل شرقی آن دریاهای تاسمان(TASMAN)وکورال(CORAL)ازاقیانوس آرام جنوبی قراردارند.
آب وهوا:آب وهوای استرالیاازاستوایی در۴۰درصدشمالی کشور(بالای مدارراس الجدی)تامعتدل دربقیه کشورمتفاوت است.
استرالیادرمقایسه بامناطق دیگری دراین ابعاد،کمتردرمعرض شرایط آب وهوایی متفاوت است چون اقیانوسهاآنرامحاصره کرده اندوکوهستانهای بلندوچندانی ندارد.آسمان صاف وبارش کم باران ازخوصیات آب وهوایی دراکثرمناطق این قاره است.اکثرمناطق ساحلی ازآب وهوای بسیار خوب درتمام طول سال برخوردارندبه طوریکه درتمام مراکزایالت های استرالیادرطول روز۵/۵ساعت آفتاب می تابد.فصل هادراسترالیا مخالف نیمکره شمالی هستند.تابستان ازماه دسامبرتافوریه وزمستان ازژوئن تااگوست ادامه دارد.دراواسط تابستان(ماه ژانویه)میانگین دمااز۲۹درجه سانتیگراددرشمال تا۱۷درجه سانیگراددرجنوب متغیراست.
دراواسط زمستان(ماه جولای)نیزمانگین دمااز۲۵۴۶۵میلیمتر
(۳/۱۸اینچ)است،اگرچه بارش آن بسته به منطقه به طرزچشمگیری متفاوت است وازکمتراز۱۵۰میلیمتر(۹/۵اینچ)درمرکزتابیش از۲متر(۷/۷۸اینچ)درمناطق استوایی وجزیره تاسمانی غربی متغیراست.درمنطقه شمالی(استوایی)بارش باران شدیداست وبین ماههای نوامبرتامارس گرمای هواطاقت فرساست.
زبان:زبان رسمی انگلیسی است.
حکومت:دولت فدرال
ثبات سیاسی:سیستم دولت استرالیابراساس شیوه پارلمان انگلستان استواروبسیارباثبات است.سیستم آن شامل سه سطح است:دولت فدرال،دولت ایالتی ودولتهای محلی.استرالیاعضوکشورهای مشترک المنافع انگلستان است،اگرچه انتظارمی روددردهه آینده تبدیل به یک جمهوری شود.
اقتصاد
پول رلیج:دلاراسترالیا(A$)
نظارت برارز:وجودندارد.
بانک ها:برای افتتاح حساب دراسترالیانیازبه یک کدمالیاتی داریدکه می توانیدآنراازاداره محلی مالیات استرالیاتهیه کنید.
دراین کشورچهاربانک ملی اصلی وبسیاری بانکهای محلی،دولتی ومنطقه ای فعال هستندوهمه آنهابرای جذب مشتریانی ازبین مهاجران مشتاقند.بایداطمینان حاصل کنیدکه بانک،عضوانجمن بانکداران استرالیا(ABA)وتایع قوانین شیوه بانکداری است،اگرچه پیروی ازاین قانون به معنای تضمین سپرده نیست.
سیستم بانکی الکترونیکی برای اکثرمعاملات مورداستفاده قرارمی گیردواستفاده ازسیستم بانکی تلفنی نیزروبه افزایش است.
هزینه/سطح زندگی:هزینه زندگی ازیک ایالت به ایالت دیگرحتی درمناطق مختلف یک ایالت متفاوت است،میزان زیادی منطقه ای که درآن زندگی می کنندوشیوه زندگی شمابستگی داردوروی هم رفته شبیه به اکثرکشورهای اروپای شمالی است.قیمت لوازم ضروری مثل غذا،نوشیدنی ولباس نسبتاپایین استولی درموردمحصولات صنعتی چنین نیست،چراکه بسیاری ازآنهاازخارج ازکشورواردمی شود.
قیمت خودروهای وطنی حدود۲۵%ازبسیاری کشورهای اروپای غربی گرانتروتادوبرابر قیمتهادرآمریکااست(خودروهای وارداتی بسیارگران هستند)استرالیایی هابه طورکلی ازاستانداردهای زندگی بالایی برخورددارند.
سرانه تولیدناخالص داخلی:۶۴/۲۰دلارآمریکا.
نظام مالیاتی
مبلغ کلی مالیتهای مستقیم وغیرمستقیم درمقایسه بااستانداردهای بین المللی،نسبتاپایین است،اگرچه انتظارمی روددرسالهای آینده اصلاحات مالیاتی اساسی انجام شود.
برای انجام امورمالیاتی،بایدیک کدمالیاتی(TFN)داشته باشیدکه می توانیدآنراازاداره محلی مالیات استرالیاتهیه کنید،درغیراینصورت تازمان دریافت(TFN)بابالاترین نرخ مالیات بردرآمد،ازشمامالیات اخذمی شود.
مالیات بردرآمد:مالیات بردرآمدازهمه افرادمقیم دراسترالیابراساس درآمدجهانی آنها،وازافرادغیرمقیم تنهابراساس درآمدبدست آمده ازاسترالیا،اخذمیشود.گردشگرانی که برای مدتی کوتاه دراسترالیااقامت می کنند(برای مدتی کمتراز۶ماه)براساس نرخهای افرادغیرمقیم،مشمول مالیات بردرآمدمی شوند.
مالیات بردرآمدبرای درآمدهایی مثل حقوق،دارایی وسودسرمایه محاسبه می شودونرخ آن از۲۰%(برای درآمدهای بیش از۵۰۴۱دلاراسترالیا)تا۴۷%(برای درآمدهای بالای۵۰۰۰۰دلاراسترالیا)متفاوت است.
نرخ مالیات برای افرادغیرمقیم،از۲۹%(حداکثر۲۰۷۰۰دلاراسترالیا)تا۴۷%(برای درآمدهای بالای۵۰۰۰۰دلاراسترالیا)
متفاوت است.
دراکثرمواردمالیات ازحقوق کسرمی شود(PAYE)،اگرچه برای برخی مشاغل پرداختهای معین وسیستم مالیاتی موقتی درنظرگرفته شده است.
همه افرادمقیم که درآمدسالیانه ای بیش از۵۴۰۰دلاراسترالیادارند،بایدگزارش مالیاتی تهیه وتنظیم کنند.
مالیات سودسرمایه(CGT):وجودندارد،مالیات اموراموال دارایهاوجودندارند، مالیات برارث وهدیه وجودندارد.
مالیات بر ارزش افزوده / خرید/ فروش در استرالیا: دراسترالیاسیستمVATوجودنداردامابرای کالاهای غیرضروری از۱۲تا۳۲%مالیات فروش محاسبه می شود.مالیات فروش وسایل نقلیه از۱۷تا۴۵%متفاوت است.
مسکن
قیمت مسکن:قیمت خانه درنقاط مختلف کشوروحومه شهرهای مختلف بسیارمتغیراست تعجب آورنیست اگربگوییم که هرچه ازیک شهریاکلان شهردورترباشید،قیمت زمین وملک پایین تراست.
قیمت آپارتمانهای۲خوابه(حدود۷۵مترمربع/۸۰۷فوت مربع)درحومه شهرهاحداقل۸۰۰۰۰ دلاراسترالیااست ودریک منطقه ساحلی پرطرفدارویامرکزی به دوبرابراین مبلغ می رسد.
قیمت یک خانه ۲یا۳خوابه درحومه اکثرشهرهاحداقل۵۰۰۰۰تا۹۰۰۰۰دلاراسترالیااست.
هزینه ها:هزینه هابطورکلی به۴یا۵%ازقیمت کلی خریدمیرسدهزینه های اصلی شامل هزینه مهرکردن وهزینه های قانونی است.هزینه مهرکردن بسته به ایالت ازحدود۱تا۵/۳%متفاوت است.هزینه های قانونی معمولا۱تا۲%قیمت خریدهستند،اماممکن است براساس میزان کاری که عملاانجام شده است،تعیین شوند.مالیات زمین رادولت ایالتی یاشهری برای مالکین مقررمیکنند.
وام محلی برای خریدمسکن:وام مسکن رامیتوانیدازبسیاری ازبانک هاوانجمن های ساختمان سازی تهیه کنید.
این وام هامعمولاحداکثر۷۵تا۸۰%قیمت خانه هستند،
اگرچه وام هایی تا۱۰۰%قیمت نیزاعطامیشود.حداکثردوره وام ۳۰سال است،هرچندکه دوره بازپرداخت معمولابین۱۵تا۲۵سال است.وام مسکن ممکن است دارای نرخ بهره ثابت یامتغیرباشد.
محدودیت مالکیت خارجی:محدودیتی برای افرادمقیم منظورنشده است امادرتمام مواردی که خارجیان غیرمقیم میدهند،پیشنهادی برای خریداملاک شهری میدهند،پیشنهادخریدبایدبه تصویب مسئولان امراسترالیایی برسد.
استانداردهای ساختمانی:بطورکلی بسیارخوب است.
مالیات املاک:مالیات املاک(که مالیات شورای شهرنامیده میشود)شکل اصلی مالیات دولتی محلی است ونرخ آن بسته به شرح بسیارمتفاوت است.
نرخها به ارزش برآوردشده ملک بستگی داردوممکن است دربرخی مناطق بسیاربالاباشند.
اجاره:بازارملک اجاره ای دراسترالیارونق چندانی نداردومسکن اجاره ای درشهرهای بزرگ بخصوص درسیدنی وملبورن نادراست.بنابراین توصیه میشودقبل ازورودبه فکرمسکن باشید.
وبرای یک خانه ۳خوابه از۱۵۰تا۳۵۰دلاراسترالیادرماه است،اگرچه املاکی که درمرکزشهرقراردارندبسیارگرانترند.
مسکن معمولابه شکل غیرمبله اجاره داده می شود
لوازم شخصی: لوازم شخصی رامی توانیدبدون پرداخت گمرکی به این شهرواردکنید،امابایدبرای حداقل یک سال تحت مالکیت شمابوده باشند.مهاجران می توانندیک اتومبیل واردکننداماباید به نسبت قیمت آن گمرکی ومالیات فروش بپردازند.
خدمات شهری: برق(۲۵۰/۲۴۰ولت)توسط شرکتهای ایالتی تامین می شودکه برخی ازآنها به بخش خصوصی واگذارشده اند.
قیمت برق بسته به ایالت ومیزان رقابت محلی بسیارمتفاوت است،واکثرشرکتهای برق برای اوقات اوج مصرف وزمانهای کم مصرف نرخهای متفاوتی تعیین می کنند.
گازلوله کشی درهمه شهرهای بزرگ موجوداست،اگرچه ممکن است برخی خانه ها به سیستم گازرسانی متصل نباشند.
گازپرطرفدارووسیله ای مقرون به صرفه برای ایجادگرماومصارف پخت وپزاست.درمناطق روستایی،گازکپسولی موجوداست.آب دراسترالیا که خشک ترین قاره جهان است ودرمعرض خشکسالی های مکرروطولانی قراردارد،متاعی پرارزش به شمارمیرود
محدودیت دراستفاده ازآب دربسیاری ایالتهامتفاوت است.درکلان شهرها،میزان آب مصرفی به وسیله کنترل مشخص می شودوبهای آن براساس میزان مصرف ازهرخانواده اخذمی شوددرحالیکه درمناطق روستایی ممکن است نرخ ثابتی داشته باشد.
اشتغال
مجوزکار:اخذمجوزکاردراسترالیاهمیشه آسان نیست ومیزان بالای بیکاری باعث کاهش درسهمیه ویزاواعمال محدویت هایی دربررسی تقاضانامه هاشده است. قوانین مرتباتغییرمی کنندوناگزیربایدبرای دستیابی به اطلاعات جدیدبامسئولان امراسترالیایی تماس بگیرید.به منظورزندگی وکاردراسترالیا،به ویزای مهاجرت یاویزای اقامت موقت نیازدارید.ویزای مهاجرت برای اقامت دائمی صادرمیشودوویزای اقامت موقت برای ۳تا۴سال معتبراست.موافقت باتقاضای ویزاممکن است مدت زیادی طول بکشدوچنانچه پیشنهاداستخدامی داشته باشیدکه توسط یک کارفرماضمانت شده باشد.یابستگانی دراین کشورداشته باشید،شانش موفقیت شمانیزافزایش می یابد.
شرایط کار: دراسترالیا شرایط کارعموماخوب ومشابه کشورهای اروپای غربی است.ساعات کاری هفتگی ۳۷ساعت است هرچنداین امرمتغیراست.قوانین بسیاری درخصوص استخدام وجودداردوحقوق وشرایط کاراغلب باتوافق جمعی تعیین میشودوبرای اکثرمشاغل حداقل حقوق منظورشده است.تعطیلات رسمی سالانه معمولاچهارهفته است اگرچه شش هفته نیزمتداول است.
میزان حقوق: میزان حقوق دراسترالیابسته به بخشی ازکشورکه درآن کارمی کنید،بسیارمتغیراست،اگرچه درنیوساوت ولز(new south wales)وجنوب استرالیابالاترین میزان حقوق پرداخت میشود.برای اکثرمشاغل حداقل حقوق تعیین شده است.
تامین اجتماعی:دراسترالیا سهمی برای تامین اجتماعی پرداخت نمی شودوسهم آن درمالیات کلی محاسبه می شود.
سیستم تامین اجتماعی دراین کشوریکی ازگسترده ترین سیستم هادرجهان است ومزایایی مثل بیمه بازنشستگی وازکارافتادگی،پرداخت حقوق بیکاری وبیماری،کمک هزینه های مسکن وعائله مندی ومراقبتهای بهداشتی دارد.
بااین وجود،مهاجرین جدیدبرای برخورداری ازاین مزایا(بجزمراقبتهای بهداشتی)باید۲سال صبرکنند.
خدمات:
اداره پست:خدمات پستی استرالیا،توسط اداره پست استرالیا(pa)اداره می شودوازنظرقیمت،سرعت وقابلیت یکی ازبهترینها درجهان است.اداره های پست دراکثرشهرهاخدمات ارائه می دهندودراین کشوربرخی مراکزکسب وکارمثل مغازها وپمپ بنزین هابه عنوان عاملین اداره پست عمل می کنند.pa یکی ازوسیع ترین خدمات بانکی کشوررانیزازطریق جیروپست ارائه می دهدوخدماتی مثل پرداخت صورت حساب،فروش وسایل تحریرولوازم اداری وحواله جات پولی رانیزانجام می دهد.
تلفن: استرالیا یکی از بالاترین استانداردهای مخابراتی در جهان را داراست و تقریبا” همه منازل تلفن دارند. شرکتهای مخابراتی مختلفی خدمات ارائه می دهند، اگر چه شرکت تلسترا (Telstra) که پیش از این ارائه این خدمات را در انحصار خود داشت، هنوز بخش اعظم بازار را تحت سلطه خود دارد. نرخ مکالمات بین المللی در سالهای اخیر بسیار کاهش یافته است.
تلفن همراه پر طرفدار و هزینه مکالمات عموما” مناسب است.
اینترنت: استرالیا بعد آمریکا، بیشترین تعداد سرانه کاربران اینترنت را درجهان داراست و به دلیل نرخ پایین مکالمات محلی، یکی از پایین ترین نرخ های دسترسی به اینترنت را دارد. در اکثر شهرها تعداد زیادی ISP با نرخ های رقابتی فعالیت دارند.
رادیو و تلویزیون انگلیسی زبان: برنامه های تلویزیون استرالیا را شبکه های محلی و تجاری دولتی تامین می کنند و کیفیت برنامه ها عموما” خوب است. تلویزیون کابلی موجود است، اگرچه زیاد پر طرفدار نیست و برای افرادی که در نقاط دور افتاده زندگی می کنند، ماهواره راهی مناسب برای دسترسی به برنامه های انگلیسی زبان است. برنامه های رادیویی در استرالیا پرطرفدار است و ایستگاه های رادیویی انتفاعی، تامین بخش اعظم برنامه ها را به عهده دارند.
برای استفاده از رادیو تلویزیون، داشتن مجوز مورد نیاز نیست.
اطلاعات متفرقه:
راههای ارتباطی: حمل و نقل عمومی در شهرها معمولا گسترده و کارآمد، در سطح استانداردهای بین المللی قرار دارد و قیمت آن مناسب است. خارج از مناطق پرجمعیت اصلی، داشتن وسیله نقلیه شخصی ضروری است، اگرچه خدمات اتوبوسرانی در سراسر کشور موجود است و ارزانترین شکل حمل نقل را عرضه می کند. سفر هوایی بهترین و سریعترین را برای رفت و آمد در سطح کشور استرالیا محسوب می شود وقیمت آن به طور کلی مناسب است. بهای بلیطهای بین المللی گران است، اگرچه نرخ پروازهای انگلستان به اسرتالیا رقابتی است. شبکه خط راه آهن چندان وسیع نیست و اگر چه خط آهن های متعددی در سراسر کشور کشیده شده است، سفر با این وسیله کند است و اکثر استرالیایی ها ترجیح میدهند با هواپیما سفر کنند. بسیاری از شهرها خط آهن شهری و حومه ای دارند، اگرچه کیفیت و سطح آنها بسیار متفاوت است. استفاده از اتومبیل بهترین راه رفت و آمد در استرالیاست، اگرچه قیمت آن بیشتر از کشورهای اروپای غربی و دوبرابر قیمت آن در آمریکاست. به طور کلی کیفیت جاده های استرالیا به خصوص بین شهرهای بزرگ بسیار خوب است اگرچه جاده ها در نقاط دور افتاده اغلب خاکی هستند. ترافیک و آلودگی در برخی شهرهای بزرگ به خصوص سیدنی، مشکلات دیرینه ای محسوب می شوند. در استرالیا رانندگی از سمت چپ صورت می گیرد. فری های مخصوص حمل مسافر و اتومبیل از جزیره اصلی به تاسمانی فعال هستند و سیدنی هشت مسیر اصلی فری دارد که اکثرا” افرادی از آنها استفاده می کنند که باید هر روز این مسیر را از خانه تا محل کار طی کنند.
میزان بزهکاری: استرالیا به طور کلی مکان امنی است، اگرچه در سالهای اخیر میزان بزهکاری افزایش یافته است. دزدی و سرقت اتومبیل از مشکلات جدی در شهرها محسوب میشوند.
تحصیلات: تحصیلات مجانی و برای همه بچه ها ی مقیم در استرالیا از سن ۶ الی ۱۶ سالگی اجباری است، اگرچه دولت فعالانه دانش آموزان را تشویق میکند که تاسن ۱۸ سالگی تحصیلات تمام وقت خود را ادامه دهند. توجه داشته باشید که اجازه حضور در مدارس دولتی برای فرزندان خارجیان، به نوع و مدت ویزای والدینشان بستگی دارد و ممکن است همیشه امکان پذیر نباشد. اکثر بچه های استرالیایی در مدارس دولتی حضور می یابند، اگرچه مدارس خصوصی بسیاری نیز دایر هستند که از بودجه نیمه دولتی برخوردارند.
تسهیلات پزشکی: بسیار خوب است. استرالیا یک طرح درمان ملی دارد که افراد سهم خود را به آن می پردازند(۵/۱ درصد از درآمد مشمول مالیات) که Medicare نام دارد و ۸۵ درصد از هزینه های درمانی (با نرخ های تعرفه ای) را می پردازد و خدمات بیمارستان را به شکل رایگان در اختیار قرار میدهد. داشتن بیمه درمانی برای افراد غیر مقیم و بازنشستگانی که تحت پوشش Medicare نیستند ضروری است. گردشگران بسیاری از کشورها ازجمله انگلستان تحت پوشش موافقت نامه های دوجانبه قرار می گیرند.
حیوانات خانگی: استرالیا برای حفظ حیات وحش و دام های بی نظیر خود، قوانین سختی در خصوص قرنطینه کردند دارد. برای وارد کردن حیوانات خانگی (مثل سگ و گربه) باید از خدمات بازرسی و قرنطینه استرالیا با آدرس زیر مجوز بگیرید:
Australian Quarantine and Inspection Service, GPO Box 858,Canberra ACT 2601, Australia(Tel: 02-627203933)
مجوز اقامت: استرالیا با سهمه سالانه ای (مثلا” حدود ۷۵۰۰۰ نفر) برنامه ای دائمی در خصوص پذیرش مهاجر دارد. انتخاب مهاجران با سیاست گزینشی و بر اساس سیستم امتیاز بندی انجام می شود و اولویت با افرادی است که دارای مهارتهایی باشند که مورد تقاضا است یا قصد دارند تجارتی را در این کشور راه اندازی کنند یا مبلغ ۰۰۰/۱۵۰ دلار استرالیا را وارد کشور کنند و درآمد سرانه حداقل ۳۵۰۰۰ دلار استرالیا در سال داشته باشند. در ابتدا یک مجوز ۴ ساله اعطا میشود و سپس مدت آن تمدید میگردد.

error: Content is protected !!