۱۴۰۰/۰۲/۲۵

مهاجرت کارآفرینان استانی(PNP)

تمامی استانهای کانادا با توجه به شرایط مساعد کشور و با اجازه دولت فدرال کانادا اقدام به جذب کارآفرینان میکنند تا بتوانند در استان مذکور ایجاد کار و اشتغال کنند.

متقاضیان این روند باید بتوانند سوابق  مدیریت خود در گذشته  و همینطور دارائی مورد نیاز استان را قبل از اخذ اقامت ثابت کرده و دارای طرح توجیحی در مورد بیزینس مورد نیاز استان باشند

شرایط کلی این کار افرینان بر اساس استان مورد نظر باید بشرح جدول زیر باشد:

PNP-2016-M

error: Content is protected !!