۱۴۰۱/۰۲/۲۹

ویزا کارآفرینی نیوزلند :
شخص حداقل باید دارای بیزینس فعال به مدت ۱ سال باشد
سن زیر ۶۰ سال
مجموع داراییهای نقدی و غیر نقدی حداقل سیصد هزار دلار نیوزلند ( نهصد میلیون تومان)

حجم سرمایه گذاری
حداقل ١٠٠ هزار دلار و
استخدام ٣ نفر در نیوزیلند

پروسه اخذ ویزای موقت یک ساله
٣ تا ۶ ماه

بعد از ورود به نیوزیلند ورآه اندازی بیزینس مربوطه صدور ویزای ٢ ساله تجاری

سه سال بعد از ویزای دو ساله صدور ویزای اقامت دائم

تماس با ما ۰۹۱۷۶۰۰۰۲۱۱

error: Content is protected !!