هزینه های دولتی کبک برای سال ۲۰۱۷ افزایش یافت

هزینه های دولتی کبک برای سال ۲۰۱۷ افزایش یافت
از ابتدای ژانویه ۲۰۱۷ برابر دوزادهم دی ماه ۱۳۹۵ مبلغ پرداختی بابت هزینه های دولتی استان کبک در تمام روشها افزایش می یابد.

در جدول زیر لیست هزینه ها را درسال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ مشاهده میکنید.

 

برنامه مهاجرت کبک

هزینه سال ۲۰۱۶ (دلار کانادا)

هزینه سال ۲۰۱۷ (دلار کانادا)

سرمایه گذاری کبک

۱۵۰۰۰

۱۵۱۱۱

کارافرینی و خوداشتغالی

۱۰۴۵

۱۰۵۳

نیروی متخصص

۷۷۳

۷۷۹

هر همراه در پرونده (بجز سرمایه گذاری)

۱۶۶

۱۶۷

پیشنهاد کاری معتبر

۱۹۳

۱۹۴