۱۳۹۸/۱۱/۰۱

فرم ارزیابی

لطفا فرم زیر با دقت تکمیل شود کلیه موارد در خواستی الزامی میباشد

نام ونام خانوادگی (الزامی)

جنسیت (الزامی)
مردزن

سال تولد سال/روز/ماه(الزامی)

وضعیت تاهل (الزامی)
مجردمتاهلمتارکه

میزان تحصیلات (الزامی)
زیردیپلمدیپلمفوق دیپلملیسانسفوق لیسانسدکترافوق دکتری

توضیحات رشته تحصیلی و سال اخذ آن (الزامی)

میزان تسلط به زبان انگلیسی (الزامی)
هیچضعیفمتوسطعالی

میزان تسلط به زبان فرانسه (الزامی)
هیچضعیفمتوسطعالی

نوع مدرک زبان شما (الزامی)
آیلتستافلتفغیرههیچ

توضیحات مدارک زبان

سابقه کار رسمی (الزامی)
هیچ1 تا 2 سال2تا 3 سال3تا4 سال4تا 5 سالبیش از 5 سال

کشور مورد نظر (الزامی)

روند مورد نظر (الزامی)
ویزای توریستیویزای تحصیلیویزای کارویزای اقامت مهارت کاریویزای اقامت سرمایه گذاری

کشورهایی که قبلا" سفر کرده اید با ذکر تاریخ (الزامی)

توضیحات مربوط به همسر (تحصیلات ،شغل،سوابق کار،تسلط به زبان (الزامی)

توضیحات مربوط به فرزندان (نام،سن ،جنسیت ،تحصیلات ،،تسلط به زبان (الزامی)

میزان دارائی منقول و غیر منقول شما و همسر به ریال (الزامی)

توضیحات تکمیلی

ایمیل شما (الزامی)

آدرس شما (الزامی)

شماره تماس (الزامی)

نحوه آشنایی شما با موسسه ایران مهاجر (الزامی)
وب سایتاینستاگرامتلگرامشخصغیره

مشخصات معرف شما

error: Content is protected !!