2024/07/16

آلمان

کار و اقامت در کشور آلمان  جهت زیر گروه های پزشکی

افراد دارای تحصیلات و سابقه کار در مشاغل  زیر میتوانند جهت کارو اقامت اقدام کنند:

پزشکان عمومی – دندانپزشکان – داروسازان – روانشناسان

که حداقل مدرک زبان مورد نیاز (B1 ) است. که پرستاران باید در المان آن را تا سطح B2 برسانند،ولی پزشکان باید مدرکc1 بگیرند.

روند کار برای پزشکان و پرستاران بصورت زیر است:

 

روند انجام کار برای پزشکان***

۱تشکیل پرونده متقاضی←  ●ارزیابی مدارک تحصیلی فرد

۲دوره ی تخصصی زبان ←  ●پذیرش دوره تخصصی زبان  ● دریافت حداقل مدرک (C1)

۳گذراندن دوره ی قوانین درمانی ←● آموزش قوانین درمانی در کشورآلمان

۴گذراندن امتحان عملی ← ●این امتحان بصورت عملی و بالینی انجام میشود

۵گذراندن امتحان کتبی ←  ●گذراندن امتحان کتبی

۶گذراندن دوره کارورزی← ●دوره ی کارورزی در بیمارستان

۷جمع آوری تمام مدارک فوق ← ●دریافت پروانه شغلی

 

روند انجام کار برای پرستاران***

۱تشکیل پرونده متقاضی← ●ارزیابی مدارک تحصیلی فرد.

۲ دوره ی تخصصی زبان← ●پذیرش دوره ی تخصصی زبان درصورت نداشتن مدرک ( B2  ) ●دریافت حداقل مدرک)   (  B2

۳گذراندن دوره ی قوانین درمانی← ●آموزش قوانین درمانی کشور آلمان

۴گذراندن امتحان عملی ← ● این امتحان بصورت عملی و بالینی انجام میشود.

۵گذراندن امتحان کتبی ← ●گذراندن امتحان کتبی

۶استخدام در مراکز پزشکی←● تعهد به خدمت به مدت سه سال

◄درآمد پرستاران معادل ۱۲۰۰ الی ۱۵۰۰ یورو در ماه  میباشد و حقوق پزشکان حداقل ۲۰۰۰ یورو در ماه است.►

اقامت آلمان

روند اعزام دانشجویان به آلمان کلیک کنید.

 

error: Content is protected !!