آشفتگی در پذیرش پرونده های کبک:

آشفتگی در پذیرش پرونده های کبک از آنجا  شروع شد که سیستم سابمیت پرونده ها در بخش مون پروجه کبک در۱ اوریل دون هیچ اطلاع رسانی قبلی باز شد و عده ای از متقاضیان موفق شدند پرونده خود را سابمیت کنند. این در حالیه بود که کبک چند روز پیش از این اعلام کرده بوده که تاریخ شروع سابمیت پرونده ها را مجدد اطلاع رسانی خواهد کرد. امروز این اطلاعیه عجیب ولی منطقی در سایت کبک منتشر شد.

متاسفانه بعضی از شرکتهای همکار جهت تبلیغات خود و بدون هیچ گونه تحقیقی مدعی شدند که همه پروندده های کبک آنها سابمیتت شده !!!!!

اعلامیه تاریخ ۳ آوریل
پرونده های دریافتی در تاریخ اول آوریل ۲۰۱۸
در تاریخ ۳ آوریل اعلام میشود به دلیل وجود مشکل فنی در مون پروجه، پرونده های سابمیت شده قابل دریافت نیستند. به همین دلیل اداره مهاجرت باید آنها را عودت کند و هزینه پرداخت را به آنها بازگرداند.

پرونده های مورد تائید
پرونده هایی که دارای جاب آفر هستند مورد قبول میباشند.

دوره پذیرش پرونده ها
مهلت سابمیت پرونده های ۲۰۱۷-۲۰۱۸ تا تاریخ ۱۵ آگوست میباشد و تا این تاریخ اداره مهاجرت ۵۰۰۰ پرونده پذیرش میکند. اداره مهاجرت از پیش زمان شروع سابمیت پرونده ها را اعلان خواهد کرد.

 

جهتت اطلاعات بیشتر با ما تماس ببگیرید.