👇👇لینک کانال 👇👇
@Iranmohajergroup

شماره های تماس ايران :
۰۹۱۷۶۰۰۰۲۱۱
۰۷۱۳۶۴۹۱۲۸۵

شماره تماس كانادا:

۱۴۱۶۸۸۰۱۴۰۶
🇮🇷🇨🇦🇺🇸🇦🇺🇫🇷